FAALİYET ALANLARI

ŞİRKETLER HUKUKU - TİCARET HUKUKU

Türk Ticaret Kanununda anonim, limited, komandit ve kolektif şirketlerin kuruluşu, işleyişi ve sona erişine ilişkin hukuki düzenlemeler yer almakta olup, aynı zamanda ortaklar arasındaki hukuki ilişkilere dair hükümler de mevcuttur. Hukuk büromuz şirketlere Türk Ticaret Kanunu kapsamında her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. 

- Birleşme ve Devralma 
(Birleşme; Bir veya daha fazla ticaret şirketinin mal varlığının tasfiye olunmaksızın, içlerinden birine veya yeni kurulan bir ortaklığa, kendiliğinden külli halefiyet yolu ile geçmesi; bu suretle mal varlıklarının birleşmesi ve intikal eden mal varlığının karşılığı olarak infisah eden ortaklığın ortaklarının, hesaplanan bir değiş tokuş ölçüsüne göre bünyesinde birleşilen ortaklıkta, kendiliğinden ortaklık payı kazanmasıdır. Birleşmeler ayrıca devralmak suretiyle de gerçekleştirilebilmektedir.) 

- Şirket Bölünmeleri 
(Bölünme; Bir sermaye şirketinin, mal varlığının bir veya birden fazla kısmının bütün olarak, mevcut veya yeni kurulacak sermaye şirketi/şirketlerine devredilmesi, devredilen sermaye şirketinin ortaklarına, devralan sermaye şirketinin paylarının verilmesi, bölünen ortaklığın da kendi mal varlığı ile faaliyetine devam etmesidir.) 

- Şirket Nev’i Değiştirilmesi 
(Bir ticaret şirketinin nevinin diğer bir ticaret şirketi nevine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça, yeni nev'e ait kuruluş usulüne tabidir.Uygulamada, anonim şirketin limited şirkete ya da limited şirketin anonim şirkete dönüştürülmesi sıkça rastlanılmakta olan nev’i değişikliklerindendir.) 

- Şirket Kuruluşları 
(Türkiye’de ticari faaliyet gösterecek başta anonim ve limited şirketler olmak üzere her çeşit şirketin kurulması tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.) 

- Anonim Şirketlerin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarının Hazırlanması 
(Anonim şirketlerin tüm hissedarları tarafından oluşturulan genel kurul bir karar organıdır. Belli dönemlerde olağan ya da olağan üstü olmak üzere yapılangenel kurullarda alınan kararlar uygulanmaktadır.) 

- Limited Şirketlerin Ortaklar Kurulu Kararlarının Hazırlanması 
(Limited şirketlerin ortaklarından oluşan bu kurulda, şirketin işleyişine ilişkin kararlar alınmaktadır.) 

- Sermaye Artışları ve Azalışları 
(Şirketlerde sermaye artışları ya da azalışları gerekli hukuki prosedür çerçevesinde tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.) 

- Şirket Ana Sözleşmelerinin Değiştirilmesi 
(Şirketlerin ana sözleşmeleri bazı durumlarda istenilen ticari faaliyetin yerine getirilmesine ya da bir takım hukuki işlemlerin yapılmasına ilişkin hükümler içermeyebilir ya da mevcut ana sözleşme uygulamada yapılmak istenilene izin vermeyebilir. Bu gibi hallerde, kanunun emredici hükümleri dahilinde şirket ana sözleşmelerinde değişiklikler yapılabilmektedir.) 

- Şirket Hisse Devirleri 
(Şirketlerin zaman içinde mevcut hissedarlarının ayrılmak istemesi nedeniyle hisselerini başka birisine ya da başkalarına devretmesi mümkündür. Tarafların rızaları ile yaptıkları bu hisse devirlerinin hukuken kabul görmesi için tarafımızdan her türlü hukuki işlem gerçekleştirilmektedir.) 

- Ortaklıktan Çıkarma Davaları 
(Şirket içinde yaşanan olumsuzluklar ortakların bir arada çalışamamasına ve ortaklığın çekilmez bir hal almasına neden olabilmektedir. Bu halde gerekli şartların varlığı halinde, mahkeme yolu ile ortağın şirket hissedarlığından çıkartılması mümkündür) 

- Ortaklıktan Çıkma Davaları 
(Şirket ortağı/ortakları bazen kendi rızaları ile haklı nedenlerle hissedarı olduğu/oldukları şirketten ayrılmak isteyebilirler. Bunun diğer ortaklar tarafından kabul edilmemesi halinde, çıkmak isteyen ortak mahkemeye müracaat etmek suretiyle şirket ortaklığından çıkmasının talep edilebilmesi mümkündür.) 

- Şirket Tasfiyesi 
(Şirketler, gerek sermayesinin kanunen öngörülen asgari miktarının altına düşmesi gerek ortak sayısının kanunun öngördüğü sayısının altına inmesi gibi haller nedeniyle veyahut şirket ortaklarının rızaları ile sona erdirilebilmektedir. Tasfiye sürecinin başlangıcı, devamı ve sona ermesinde gerekli hukuki hizmetler tarafımızca verilmektedir.)