FAALİYET ALANLARI

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Ofisimiz akademisyen ve pratisyen hukukçulardan oluşan kadrosuyla, danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır. 

- Kat Karşılığı inşaat sözleşmeleri 
(Sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanabilecek davlarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.) 

- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi 
( Bir taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşmedir. Amacı, ana sözleşmenin akdedilmesini hüküm altına almaktır) 

- Gayrimenkul alım ve satımı hususunda ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilmesi, gerekli sözleşmelerin hazırlanması 

- İntifa, sükna Ve şufa gibi Sınırlı ayni hakların kurulması, sona erdirilmesi gibi işlemlerin yapılması 

- İstirdat Davası 
( Malikin malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı, malın iadesinitalep ettiği davadır. Zilyetliği elde edilmek istenen mal bir taşınır ise; davasonunda alınacak ilamın icra edilmesi bunu sağlar. Tapuya kayıtlı taşınmazlardaistihkak davasının fonksiyonunu, tapu sicilinin düzeltilmesi davası yerinegetirir.) 

- El Atmanın önlenmesi -Müdahalenin men’i- 
(Malikin zilyetliğine ve bu suretle mülkiyet hakkına vaki ve devam eden bir saldırının önlenmesini sağlayan davadır. Malike mülkiyet hakkından doğan etkilerini kullanmasının haksız olarak güçleştirilen hallerde bu el atmaya karşı kendisini koruma imkânı verir.) 

- Ecrimisil Davası 
(Taşınmazın, 3.kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, taşınmazınişgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak açılantazminat davasıdır.) 

- Ortaklığın Giderilmesi Davası -İzale-i Şuyu- 
(Bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasındapaylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi davasıdır.) 

- Tapu Tescili ve İptali Davası 
(Tapu kaydının tesis ve sonradan değişme nedenlerinin sağlıklı olmaması, kanunaaykırılık taşıyan tapu kayıtları nedeniyle tapu kayıtlarının mülkiyet, coğrafidurum ve ölçü durumlarının yeniden düzeltilmesi, iptali ve yeni tesciliistemiyle açılan davalardır) 

- Kat Mülkiyeti İle İlgi Uyuşmazlıklar 
( Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, ana gayrimenkulün yönetilmesiyle ilgili uyuşmazlıklar, müdahalenin men’i, kat Malikleri Genel Kurul kararların iptali gibi Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan hukuki ihtilaflarda danışmanlık ve dava hizmetleri verilmektedir.) 

- Kiranın Tespiti ve Uyarlanması 
(Kira sözleşmesinin uyarlanması davası, taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesinin sonradan değişen hal ve şartlara uydurulması talebi ile açılan davalardır. Kira bedelin tespiti davası ise, sözleşmede artış miktarının yazılmaması ve tarafların bedelde anlaşamamaları, halinde açılan bir dava türüdür) 

- Tahliye Davaları