FAALİYET ALANLARI

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir. Hukuk büromuzun idare hukuku alanında vermekte olduğu hizmetlerin başlıcaları şöyledir; 

- Tam Yargı Davaları 
(İdarenin eylemlerinden dolayı zarara uğrayan kimselerin açtıkları bir dava türüdür.) 

- Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar İçin Düzenlenen Ecri Misil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları 
(Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, işgali üzerine, görevli komisyonca takdir ve tespit edilecek bir ecri misil bedeli istenir. Ancak söz konusu ecri misil bedelleri fahiş ya da tamamen hukuka aykırı bir şekilde belirlenmiş olabilirler. Bu bedelin yeniden incelenmesi için talepte bulunulur ve talep üzerine idare tarafından ecri misil düzeltme ihbarnamesi düzenlenir. İdare aleyhine ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali için dava açılabilmesi mümkündür. ) 

- Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları 
(5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca, belediye sınırları içinde oturan,bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin, kanunlara dayanan kararlarına ve duyurularına uymakla yükümlüdür. Söz konusu yükümlülüklere uyulmaması halinde, belediye encümeni tarafından kanunlarda öngörülen bir takım cezalar verilmektedir. Bu cezaların hukuka aykırı olması halinde iptal davaları açılabilmektedir.) 

- İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları 
(Danıştay Kanunu’nun 24. maddesi gereği, idare tarafından düzenlenen ve yürürlüğe konulan yönetmelik, tüzük, tebliğ vb. işlemlerin hukuka aykırı olması halinde iptali için dava açılması mümkündür.) 

- Memurlarla İlgili Disiplin Cezalarının İptali Davaları 
(Devlet Memurları Kanunu gereği, idare tarafından memurlar aleyhine çeşitli disiplin cezaları verilebilmektedir. Söz konusu cezaların hukuka aykırı olması halinde yetkili idare mahkemeleri nezdinde iptal davaları açılabilmektedir.) 

- Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık Ve Çıkabilecek İhtilafların MahkemeÖnüne Taşınması Halinde Dava Vekilliği Ve Davanın Takibi 
(Kamu İhale Kanunu ve bağlı yönetmelikleri kapsamında, idare tarafından gerçekleştirilen ihalelerin hukuki şartlarının yerine getirilmesi ya da ihale sürecinde yaşanabilecek hukuka aykırılıkların çözümü için yetkili idare mahkemeleri nezdinde müvekkillerimizin temsil edilmesi mümkündür.)