FAALİYET ALANLARI

VERGİ HUKUKU

Vergi Hukuku, kaynağını kamu hukukundan almakla birlikte özel hukuk alanına etki eden multidisipliner bir hukuk alanıdır. Devletin vergilendirme yetkisinin, kişilerin mülkiyet hakkı ile kesiştiği noktadan itibaren ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. Her türlü ekonomik aktivitenin bulunduğu alan vergi hukukunun kapsamı içerisinde yer almaktadır. Vergi ve gümrük ihtilafları İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında Vergi Mahkemeleri ve Danıştayın Vergi Dava Dairelerinde yürütülmektedir. Verginin kaynağı olan ekonomik aktivite ise Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Aile Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İş Hukuku gibi diğer tüm hukuk alanlarından kaynaklanabilir. Gerek Vergi Usul Kanunu gerekse Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlı özel mali suçlar Vergi Hukuku ile Ceza Hukuku ile ilişkisinin en yoğun olduğu konulardır. ABD ve AB ülkelerinde Vergi Avukatlığı olarak tanımlanan alan hızla önemini artırmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Yönetim Kurulu Üyelerinin hukuki sorumluluklarının yönetilmesi konusunda da vergi avukatlığı şirketler için gerekli olacaktır.

Ofisimiz, Vergi Hukuku alanında uzman avukatları vasıtasıyla gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Vergi Davaları

Vergi, Gümrük ve Mali Hukuk ile ilgili ihtilaflar İdari Yargılama Usulü Kanununda iptal davası türünde vergi davası olarak tanımlanmıştır. İhtilaflar çoğunlukla Vergi incelemesi, gümrük kontrolleri sırasında Vergi ve gümrük idarelerinin tek yanlı işlemleri ile ortaya çıkmaktadır. Vergi Yargısında Hakimlerinin resen araştırma yetkisi vardır,ancak bu yetki ceza hukukundan farklı olarak işlemektedir. Vergi davalarında savunmayı genişletme yasağı yoktur, davanın her aşamasında dava lehinize dönebilir. Tüm yargı yollarının sonuna kadar kullanılması vergi hukukunda sonuca gitmekte her zaman faydalıdır. İdare her durumda tüm yargı yollarını kullanmakta olduğundan, vergi davaları adli yargıya nispeten uzun sürebilir, bu nedenle vergi davalarının profesyonel vergi avukatları tarafından takip edilmesi hak kayıplarının önlenmesi bakımından önemlidir. Vergi davalarının mükellef tarafından kaybedilmesinin en temel sebeplerinden birisi kendine özgü yargılama ve araştırma yöntemi olan hukuk alanında yargılama usul kurallarının katı işletilmesi sebebiyle telafi edilmesi çoğunlukla mümkün olmayan usul hatalarıdır. Vergi İhtilaflarının hukuk alanında tekel hizmet verme yetkisi bulunan avukatlar tarafından takip edilmesi, gereksiz usul hatalarından sizleri koruyacaktır.

Mali/Vergi Ceza Davaları

Vergi ve kaçakçılık suçlarında yargılama ceza mahkemelerinde yapılmaktadır. Kamu denetçileri tarafından yapılan suç duyuruları çoğunlukla iddianamelere aynen yansımakta ve çok güçlü delil olarak değerlendirilmektedir.Ceza Usul Hukukuna tabi yargılamalarda vergi tekniği savunmasının ve masumiyetin delillendirilmesi özel önem taşımaktadır. Vergi Cezaları ile ilgili özel İhtisas mahkemeleri olmadığından ceza mahkemelerinde savunma yapmak vergi mahkemelerinde savunma yapmaktan daha fazla çaba gerektirebilir.